มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

นายสำราญ สินธ์ทอง
เลขาธิการ มูลนิธิ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน
ที่ปรึกษา.สปร.ทบ.
ลิ้งเว็บไซต์ภายนอก
ลิ้งเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Calendar For 2019

    รวมภาพ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน
 
    ข่าวสารกิจกรรม มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่ป่าชายเลน คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ read more.....
 
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕61 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์ป่า ณ บริเว ณอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเศวต ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ read more..... วันที่ 23 กรกฎาคม.2561 โครงการปลูกป่าชายหาด รวมพลังบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ชายหาดสวยไม่ขาวจังหวัดภูเก็ต read more.....
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ร่วมโครงการปลูกป่าชายหาดและป่าชายเลน ณ หมู่ที่ 2 บ้านบางเบนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง read more.....
เมื่อ 2 มิ.ย.61 ณ พื้นที่ อ.ลำทับ จ.กระบี่ รวมเปิดฝายมีชีวิตคลองเสม็ดจวน ตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน read more..... Andaman Jazz by The Sea ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต read more.....
แสดงดนตรีแจ๊สและกิจกรรมเสวนาโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์อันดามันถวายพ่อ read more.....
จัดสัมมนา 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต read more..... ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต read more.....
ช่วยเหลือจากภัยน้ำท่วม ร่วมด้วยช่วยกัน...คนไทยไม่ทิ้งกัน read more....
   
โครงการ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ read more.....    
ดูทั้งหมด....
    แผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
     สถานการณ์ของประเด็นปัญหา
     พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาในเชิงการเป้นแหล่งผลิตอาหาร ประมง การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน รวมตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และสภาพลุ่มน้ำสายสั้นไหลลงพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของทะเล ทำให้สภาพของระบบนิเวศทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ทรัพยากรสัตว์น้ำ หาดทราย เกาะน้อยใหญ่ และทรัพยากรทางทะเลอีกเป็นจำนวนมาก ในสภาพปัจจุบันด้วยความเจิรญเติบโตในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทำให้ระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลอันดามันเสื่อมโทรมเป็นลำดับ อันจะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่หลายภาคส่วนต้องให้ความสำคัญต่อการวางแผนจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้เกิดความยั่งยืน เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพต่อไป
    วิดีโอ นำเสนอพิเศษ
ดูทั้งหมด....
ตารางกิจกรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน
    ข่าวเปิดสอบ : งานราชการ